MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
SSET
7UP 0.34
30d
60d
120d
240d
AAI 6.15
30d
60d
120d
240d
AGE 1.57
30d
60d
120d
240d
AH 18.50
30d
60d
120d
240d
AI 3.96
30d
60d
120d
240d
AIT 4.16
30d
60d
120d
240d
AJ 5.65
30d
60d
120d
240d
AMANAH 1.29
30d
60d
120d
240d
ANAN 0.64
30d
60d
120d
240d
APURE 4.22
30d
60d
120d
240d
AQUA 0.34
30d
60d
120d
240d
AS 4.44
30d
60d
120d
240d
ASIAN 10.30
30d
60d
120d
240d
ASK 13.60
30d
60d
120d
240d
ASP 2.52
30d
60d
120d
240d
ASW 7.60
30d
60d
120d
240d
BBGI 6.40
30d
60d
120d
240d
BEAUTY 0.49
30d
60d
120d
240d
BEYOND 9.30
30d
60d
120d
240d
BGC 6.35
30d
60d
120d
240d
BLAND 0.56
30d
60d
120d
240d
BRI 4.74
30d
60d
120d
240d
BRR 4.40
30d
60d
120d
240d
BWG 0.47
30d
60d
120d
240d
CCET 4.04
30d
60d
120d
240d
CGD 0.34
30d
60d
120d
240d
CGH 0.74
30d
60d
120d
240d
CHAYO 3.50
30d
60d
120d
240d
DDD 9.05
30d
60d
120d
240d
DEMCO 3.84
30d
60d
120d
240d
DMT 11.80
30d
60d
120d
240d
DUSIT 10.50
30d
60d
120d
240d
EASTW 2.82
30d
60d
120d
240d
EKH 6.85
30d
60d
120d
240d
ETC 2.00
30d
60d
120d
240d
GFPT 12.80
30d
60d
120d
240d
HENG 1.19
30d
60d
120d
240d
HFT 4.48
30d
60d
120d
240d
HTC 16.00
30d
60d
120d
240d
HUMAN 10.50
30d
60d
120d
240d
ICHI 16.60
30d
60d
120d
240d
III 6.75
30d
60d
120d
240d
ILINK 6.40
30d
60d
120d
240d
ILM 18.10
30d
60d
120d
240d
ITD 0.66
30d
60d
120d
240d
ITEL 2.66
30d
60d
120d
240d
J 1.59
30d
60d
120d
240d
JAS 2.84
30d
60d
120d
240d
JR 4.20
30d
60d
120d
240d
KAMART 13.40
30d
60d
120d
240d
KBS 5.00
30d
60d
120d
240d
KGI 4.26
30d
60d
120d
240d
KISS 4.36
30d
60d
120d
240d
KSL 1.85
30d
60d
120d
240d
LANNA 14.30
30d
60d
120d
240d
LPN 3.24
30d
60d
120d
240d
M-CHAI 49.75
30d
60d
120d
240d
MACO 0.58
30d
60d
120d
240d
MAJOR 12.40
30d
60d
120d
240d
MALEE 11.00
30d
60d
120d
240d
MC 10.70
30d
60d
120d
240d
MCS 7.00
30d
60d
120d
240d
MFEC 5.85
30d
60d
120d
240d
MICRO 1.69
30d
60d
120d
240d
MONO 0.94
30d
60d
120d
240d
NCAP 1.62
30d
60d
120d
240d
NER 4.96
30d
60d
120d
240d
NOBLE 3.32
30d
60d
120d
240d
NRF 1.86
30d
60d
120d
240d
NSL 33.25
30d
60d
120d
240d
NUSA 0.40
30d
60d
120d
240d
NVD 1.83
30d
60d
120d
240d
NYT 3.36
30d
60d
120d
240d
ONEE 3.34
30d
60d
120d
240d
PCC 2.96
30d
60d
120d
240d
PF 0.20
30d
60d
120d
240d
PLAT 2.30
30d
60d
120d
240d
PLUS 6.45
30d
60d
120d
240d
PM 7.80
30d
60d
120d
240d
PR9 17.70
30d
60d
120d
240d
PTL 12.00
30d
60d
120d
240d
RABBIT 0.52
30d
60d
120d
240d
RJH 24.70
30d
60d
120d
240d
ROJNA 6.00
30d
60d
120d
240d
RPH 5.95
30d
60d
120d
240d
RS 12.30
30d
60d
120d
240d
S 0.78
30d
60d
120d
240d
SABINA 23.10
30d
60d
120d
240d
SAK 5.45
30d
60d
120d
240d
SAMART 7.20
30d
60d
120d
240d
SAT 12.30
30d
60d
120d
240d
SENA 2.42
30d
60d
120d
240d
SHR 2.02
30d
60d
120d
240d
SINGER 8.90
30d
60d
120d
240d
SIS 27.00
30d
60d
120d
240d
SITHAI 1.40
30d
60d
120d
240d
SKN 5.75
30d
60d
120d
240d
SMPC 9.60
30d
60d
120d
240d
SMPC 9.60
30d
60d
120d
240d
SMT 2.70
30d
60d
120d
240d
SNC 6.45
30d
60d
120d
240d
SPCG 8.55
30d
60d
120d
240d
SSP 6.50
30d
60d
120d
240d
STANLY 204.00
30d
60d
120d
240d
STPI 3.10
30d
60d
120d
240d
SUN 3.96
30d
60d
120d
240d
SUPER 0.29
30d
60d
120d
240d
SUSCO 3.66
30d
60d
120d
240d
SYNEX 13.50
30d
60d
120d
240d
TEAM 4.62
30d
60d
120d
240d
TEAMG 3.42
30d
60d
120d
240d
TEGH 3.46
30d
60d
120d
240d
TGE 2.68
30d
60d
120d
240d
THCOM 11.20
30d
60d
120d
240d
THRE 0.64
30d
60d
120d
240d
TIPCO 10.10
30d
60d
120d
240d
TK 5.10
30d
60d
120d
240d
TKC 11.60
30d
60d
120d
240d
TKN 10.10
30d
60d
120d
240d
TKS 8.30
30d
60d
120d
240d
TMT 4.92
30d
60d
120d
240d
TOG 9.95
30d
60d
120d
240d
TRU 2.68
30d
60d
120d
240d
TSE 1.12
30d
60d
120d
240d
TSTH 0.72
30d
60d
120d
240d
TTA 6.90
30d
60d
120d
240d
TWPC 3.60
30d
60d
120d
240d
UBE 0.84
30d
60d
120d
240d
UTP 11.00
30d
60d
120d
240d
UV 1.80
30d
60d
120d
240d
UVAN 8.25
30d
60d
120d
240d
VIH 10.60
30d
60d
120d
240d
WHAUP 4.04
30d
60d
120d
240d
WICE 7.00
30d
60d
120d
240d
WORK 9.95
30d
60d
120d
240d
XPG 1.01
30d
60d
120d
240d
ZEN 6.05
30d
60d
120d
240d