MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
SETHD
ADVANC 221.00
30d
60d
120d
240d
AP 8.20
30d
60d
120d
240d
BCH 17.40
30d
60d
120d
240d
BCPG 6.70
30d
60d
120d
240d
CHG 2.48
30d
60d
120d
240d
CPF 24.30
30d
60d
120d
240d
EGCO 105.50
30d
60d
120d
240d
INTUCH 74.25
30d
60d
120d
240d
IVL 20.20
30d
60d
120d
240d
JMART 14.30
30d
60d
120d
240d
KKP 46.25
30d
60d
120d
240d
KTB 17.50
30d
60d
120d
240d
LH 5.95
30d
60d
120d
240d
ORI 4.78
30d
60d
120d
240d
PTT 32.75
30d
60d
120d
240d
PTTEP 150.50
30d
60d
120d
240d
RATCH 28.50
30d
60d
120d
240d
RCL 25.50
30d
60d
120d
240d
SAWAD 35.50
30d
60d
120d
240d
SIRI 1.72
30d
60d
120d
240d
SPALI 17.60
30d
60d
120d
240d
STA 20.20
30d
60d
120d
240d
STGT 10.30
30d
60d
120d
240d
TASCO 16.10
30d
60d
120d
240d
TCAP 46.25
30d
60d
120d
240d
THANI 2.24
30d
60d
120d
240d
TISCO 95.50
30d
60d
120d
240d
TTB 1.79
30d
60d
120d
240d
TU 15.10
30d
60d
120d
240d
WHA 4.92
30d
60d
120d
240d