MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
การแพทย์
การแพทย์
AHC 16.00
30d
60d
120d
240d
BCH 17.40
30d
60d
120d
240d
BDMS 26.25
30d
60d
120d
240d
BH 244.00
30d
60d
120d
240d
CHG 2.48
30d
60d
120d
240d
CMR 1.79
30d
60d
120d
240d
EKH 6.85
30d
60d
120d
240d
KDH 91.00
30d
60d
120d
240d
LPH 4.62
30d
60d
120d
240d
M-CHAI 49.75
30d
60d
120d
240d
NEW 87
30d
60d
120d
240d
NTV 34.00
30d
60d
120d
240d
PHG 17.10
30d
60d
120d
240d
PR9 17.70
30d
60d
120d
240d
PRINC 3.04
30d
60d
120d
240d
RAM 30.25
30d
60d
120d
240d
RJH 24.70
30d
60d
120d
240d
RPH 5.95
30d
60d
120d
240d
SKR 10.00
30d
60d
120d
240d
THG 30.00
30d
60d
120d
240d
VIBHA 2.24
30d
60d
120d
240d
VIH 10.60
30d
60d
120d
240d
WPH 12.60
30d
60d
120d
240d