MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
AJ 5.65
30d
60d
120d
240d
ALUCON 172.00
30d
60d
120d
240d
BGC 6.35
30d
60d
120d
240d
CSC 43.25
30d
60d
120d
240d
NEP 0.21
30d
60d
120d
240d
PJW 2.84
30d
60d
120d
240d
PTL 12.00
30d
60d
120d
240d
SCGP 30.50
30d
60d
120d
240d
SFLEX 3.30
30d
60d
120d
240d
SITHAI 1.40
30d
60d
120d
240d
SLP 0.42
30d
60d
120d
240d
SMPC 9.60
30d
60d
120d
240d
SMPC 9.60
30d
60d
120d
240d
SPACK 1.72
30d
60d
120d
240d
TCOAT 24.9
30d
60d
120d
240d
TFI 0.07
30d
60d
120d
240d
THIP 27.50
30d
60d
120d
240d
TMD 24.50
30d
60d
120d
240d
TOPP 168.5
30d
60d
120d
240d
TPAC 12.40
30d
60d
120d
240d
TPBI 4.00
30d
60d
120d
240d
TPP 13
30d
60d
120d
240d