MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
APCS 2.56
30d
60d
120d
240d
BJCHI 1.49
30d
60d
120d
240d
BKD 1.33
30d
60d
120d
240d
CIVIL 1.85
30d
60d
120d
240d
CK 19.80
30d
60d
120d
240d
CNT 1.25
30d
60d
120d
240d
EMC 0.08
30d
60d
120d
240d
ITD 0.66
30d
60d
120d
240d
NWR 0.29
30d
60d
120d
240d
PLE 0.45
30d
60d
120d
240d
PREB 5.25
30d
60d
120d
240d
PYLON 2.16
30d
60d
120d
240d
RT 0.52
30d
60d
120d
240d
SEAFCO 2.14
30d
60d
120d
240d
SQ 1.02
30d
60d
120d
240d
SRICHA 8.90
30d
60d
120d
240d
STEC 9.75
30d
60d
120d
240d
STI 3.26
30d
60d
120d
240d
STPI 3.10
30d
60d
120d
240d
SYNTEC 1.53
30d
60d
120d
240d
TEAMG 3.42
30d
60d
120d
240d
TEKA 2.26
30d
60d
120d
240d
TPOLY 1.25
30d
60d
120d
240d
TRC 0.13
30d
60d
120d
240d
TRITN 0.14
30d
60d
120d
240d
TTCL 3.60
30d
60d
120d
240d
UNIQ 2.78
30d
60d
120d
240d