MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
A 5.00
30d
60d
120d
240d
AKS 0.01
30d
60d
120d
240d
AMATA 21.70
30d
60d
120d
240d
AMATAV 4.64
30d
60d
120d
240d
ANAN 0.64
30d
60d
120d
240d
AP 8.20
30d
60d
120d
240d
APEX 0.04
30d
60d
120d
240d
ASW 7.60
30d
60d
120d
240d
AWC 3.72
30d
60d
120d
240d
BLAND 0.56
30d
60d
120d
240d
BRI 4.74
30d
60d
120d
240d
BROCK 1.52
30d
60d
120d
240d
CGD 0.34
30d
60d
120d
240d
CI 0.57
30d
60d
120d
240d
CMC 1.16
30d
60d
120d
240d
CPN 56.75
30d
60d
120d
240d
ESTAR 0.22
30d
60d
120d
240d
EVER 0.13
30d
60d
120d
240d
FPT 14.40
30d
60d
120d
240d
GLAND 1.60
30d
60d
120d
240d
J 1.59
30d
60d
120d
240d
JCK 0.39
30d
60d
120d
240d
KC 0.13
30d
60d
120d
240d
LALIN 6.60
30d
60d
120d
240d
LH 5.95
30d
60d
120d
240d
LPN 3.24
30d
60d
120d
240d
MBK 16.40
30d
60d
120d
240d
MJD 1.12
30d
60d
120d
240d
MK 1.72
30d
60d
120d
240d
NCH 0.80
30d
60d
120d
240d
NNCL 1.88
30d
60d
120d
240d
NOBLE 3.32
30d
60d
120d
240d
NUSA 0.40
30d
60d
120d
240d
NVD 1.83
30d
60d
120d
240d
ORI 4.78
30d
60d
120d
240d
PACE 0.01
30d
60d
120d
240d
PEACE 2.94
30d
60d
120d
240d
PF 0.20
30d
60d
120d
240d
PIN 5.05
30d
60d
120d
240d
PLAT 2.30
30d
60d
120d
240d
POLAR 4.36
30d
60d
120d
240d
PRECHA 1.12
30d
60d
120d
240d
PRIN 2.74
30d
60d
120d
240d
PSH 9.00
30d
60d
120d
240d
QH 1.85
30d
60d
120d
240d
RABBIT 0.52
30d
60d
120d
240d
RICHY 0.50
30d
60d
120d
240d
RML 0.42
30d
60d
120d
240d
ROJNA 6.00
30d
60d
120d
240d
S 0.78
30d
60d
120d
240d
SA 7.90
30d
60d
120d
240d
SAMCO 1.00
30d
60d
120d
240d
SC 2.66
30d
60d
120d
240d
SENA 2.42
30d
60d
120d
240d
SIRI 1.72
30d
60d
120d
240d
SPALI 17.60
30d
60d
120d
240d
UV 1.80
30d
60d
120d
240d
WHA 4.92
30d
60d
120d
240d
WIN 0.60
30d
60d
120d
240d