MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
ยานยนต์
ยานยนต์
3K-BAT 53.25
30d
60d
120d
240d
ACG 1.07
30d
60d
120d
240d
AH 18.50
30d
60d
120d
240d
CWT 1.29
30d
60d
120d
240d
EASON 1.26
30d
60d
120d
240d
GYT 176.50
30d
60d
120d
240d
HFT 4.48
30d
60d
120d
240d
IHL 2.00
30d
60d
120d
240d
INGRS 0.39
30d
60d
120d
240d
IRC 13.6
30d
60d
120d
240d
MGC 4.00
30d
60d
120d
240d
NEX 1.56
30d
60d
120d
240d
PCSGH 4.98
30d
60d
120d
240d
POLY 9.45
30d
60d
120d
240d
SAT 12.30
30d
60d
120d
240d
SPG 14
30d
60d
120d
240d
STANLY 204.00
30d
60d
120d
240d
TKT 1.82
30d
60d
120d
240d
TNPC 1.10
30d
60d
120d
240d
TRU 2.68
30d
60d
120d
240d
TSC 14.20
30d
60d
120d
240d