MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
CCP 0.32
30d
60d
120d
240d
COTTO 0.99
30d
60d
120d
240d
DCC 1.98
30d
60d
120d
240d
DCON 0.36
30d
60d
120d
240d
DRT 7.95
30d
60d
120d
240d
EPG 4.98
30d
60d
120d
240d
GEL 0.11
30d
60d
120d
240d
PPP 1.77
30d
60d
120d
240d
Q-CON 11.50
30d
60d
120d
240d
SCC 233.00
30d
60d
120d
240d
SCCC 133.50
30d
60d
120d
240d
SCP 6.55
30d
60d
120d
240d
SKN 5.75
30d
60d
120d
240d
STECH 1.37
30d
60d
120d
240d
TASCO 16.10
30d
60d
120d
240d
TOA 20.00
30d
60d
120d
240d
TPIPL 1.29
30d
60d
120d
240d
UMI 0.71
30d
60d
120d
240d
VNG 3.42
30d
60d
120d
240d
WIIK 1.22
30d
60d
120d
240d