MAI

-
   MAI

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการ
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง
   อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11
เงินทุนและหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
AEONTS 117.50
30d
60d
120d
240d
AMANAH 1.29
30d
60d
120d
240d
ASAP 2.46
30d
60d
120d
240d
ASK 13.60
30d
60d
120d
240d
ASP 2.52
30d
60d
120d
240d
BAM 7.40
30d
60d
120d
240d
BYD 1.84
30d
60d
120d
240d
CGH 0.74
30d
60d
120d
240d
CHASE 1.52
30d
60d
120d
240d
CHAYO 3.50
30d
60d
120d
240d
ECL 0.98
30d
60d
120d
240d
FNS 2.96
30d
60d
120d
240d
FSX 2.96
30d
60d
120d
240d
GBX 0.70
30d
60d
120d
240d
GL 0.65
30d
60d
120d
240d
HENG 1.19
30d
60d
120d
240d
IFS 2.50
30d
60d
120d
240d
JMT 13.80
30d
60d
120d
240d
KCAR 5.25
30d
60d
120d
240d
KGI 4.26
30d
60d
120d
240d
KTC 38.00
30d
60d
120d
240d
MFC 19.70
30d
60d
120d
240d
MICRO 1.69
30d
60d
120d
240d
ML 0.57
30d
60d
120d
240d
MST 9.15
30d
60d
120d
240d
MTC 41.50
30d
60d
120d
240d
NCAP 1.62
30d
60d
120d
240d
PL 1.75
30d
60d
120d
240d
S11 2.34
30d
60d
120d
240d
SAK 5.45
30d
60d
120d
240d
SAWAD 35.50
30d
60d
120d
240d
SCAP 1.63
30d
60d
120d
240d
SGC 1.46
30d
60d
120d
240d
SM 1.30
30d
60d
120d
240d
TH 0.82
30d
60d
120d
240d
THANI 2.24
30d
60d
120d
240d
TIDLOR 17.30
30d
60d
120d
240d
TK 5.10
30d
60d
120d
240d
TNITY 4.06
30d
60d
120d
240d
UOBKH 5.05
30d
60d
120d
240d
XPG 1.01
30d
60d
120d
240d